Plyn

Rychlost.cz - poptávka připojení

Odběrné plynové zařízení

22.1.2009, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahoru

Charakteristika

Odběrné plynové zařízení je součástí bytového domu ve vlastnictví vlastníka domu, stejně jako ostatních rozvodů (elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace apod.). Odběrné plynové zařízení je definováno jako „veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečného využití plynu“ (§ 2, odstavec 1 písm. b, bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.). Základní požadavky pro navrhování, realizaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních rozvodů (rozvod plynu od předávacího místa k napojení spotřebičů) stanovuje ČSN EN 1775 (ČSN 38 6441 – Zásobování plynem; Plynovody v budovách; Provozní požadavky) a zvláštní předpisy (vyhláška č. 21/1979 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb.). Zařízení pro rozvod plynu jsou pevně „smontované plynovody“ jako funkční celek, kterým je plyn dopravován pomocí přetlaku. Odběrná plynová zařízení musí být umístěna tak, aby bylo možno provádět jejich kontroly a revize. Dělicí místo mezi distribuční soustavou (plynovodní přípojkou) a odběrným plynovým zařízením upravuje ustanovení § 1 odstavce 5 písmeno c) bod 4 a 5 vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Nahoru

Povinnost provádět revize

Povinnost provádění kontrol a provozních revizí pro vlastníky bytových domů vyplývá z vyhlášky č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, a to v té části odběrného plynového zařízení, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nebytových prostor. Ty části odběrného zařízení, které jsou předány k osobnímu užívání bytů nebo nebytových prostor, nepodléhají podle ustanovení § 1 odstavce 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontrolu a provozní revize. Při provádění kontrol a revizí odběrných plynových zařízení nebo jejich částí podléhajících státnímu technickému dozoru nad bezpečností práce se postupuje podle ČSN 38 6405 – Plynová zařízení; Zásady provozu. Součástí kontroly a revize je i zjišťování netěsnosti odběrných plynových zařízení. Dále zajištění dostatečného přívodu větracího, spalovacího vzduchu i pro odvod škodlivin je v zájmu bezpečného a zdravého pobytu v bytě. V naprosté většině je největší spotřeba vzduchu pro spalování, a proto je třeba kontrolovat zejména toto množství. Pro výpočet potřeby spalovacího vzduchu jsou k dispozici vztahy veličin, které přihlížejí ke složení paliva a definují potřebu suchého vzduchu spolu s vlhkostí vzduchu. V moderních stavebních konstrukcích nelze spoléhat na provzdušnost (infiltraci) a přívod vzduchu je nutno zajistit jinými opatřeními. Odběrné plynové zařízení se udržuje v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Nahoru

Kontrola

Kontrola domovního rozvodu plynu (části domovního plynovodu, začínající hlavním uzávěrem plynu a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk) se provádí zpravidla jednou za rok. Rozsahem kontroly domovního plynovodu se rozumí posouzení technického stavu plynovodu ve vztahu k bezpečnostním a požárním požadavkům. Obsahuje stav rozvodu plynu pro objekt za hlavním uzávěrem včetně regulátorů tlaku plynu, plynoměrů a uzávěrů plynu a větrání technických podlaží.

Nahoru

Výchozí a provozní revize

Výchozí revize zajišťuje dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu. Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě a v případech stanovených zvláštními předpisy (ČSN EN 1775). Zahrnuje celkové posouzení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zajišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost odběrného plynového zařízení nebo jeho částí, jedenkrát za tři roky.

Nahoru

Odpovědnost

Zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí přísluší vlastníkovi domu, pokud uživatelům bytů prokazatelně nepředá příslušnou část odběrného plynového zařízení do osobního užívání. Uživatel bytu jako konečný (chráněný) zákazník o vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení. Konečný zákazník reaguje na netěsnost domovního plynovodu nebo poruchu spotřebiče plynu, a to objednávkou oprav u odborně způsobilého subjektu (viz § 3 odst. 1 vyhlášky č. 21/1979 Sb., v platném znění), kterým je oprávněná právnická nebo podnikající fyzická osoba nebo revizní technik plynových zařízení.

Nahoru

Dokumentace

Zpráva o revizi plynového zařízení v bytě obsahuje celkové zhodnocení zařízení s uvedením zjištěných závad a nedostatků a se stanovením termínu k jejich odstranění. Revize stávajícího skutečného stavu spočívá ve vizuální kontrole plynového potrubí a ovládacích prvků, jejich funkčnosti a ovladatelnosti spolu se zkouškou těsnosti částí plynovodu detektorem plynu za provozního přetlaku 2 kPa.

 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma