Komíny

Rychlost.cz - poptávka připojení

Kontroly a čištění komínů

a kouřovodů

4.2.2011, Mgr. Andrea Manová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Od 1. 1. 2011 platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, kterým se zároveň zrušila vyhláška č. 111/1981 Sb. Důvodem přijetí nového nařízení vlády, které upravuje požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, byla potřeba reagovat na technický rozvoj a také na požadavky uživatelů spotřebičů paliv.

Nařízení vlády stanoví termíny kontrol, revizí a čištění spalinových cest, dále čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů. Nově upravuje odbornou způsobilost k jednotlivým úkonům a stanovuje rozsah a podobu dokumentace, která bude při provozu spalinových cest vyžadována.

Nahoru

Kontrola a čištění spalinových cest

Zásadní změnou je snížení četnosti a rozšíření rozsahu kontrol a čištění. Celý systém je nastaven na filozofii komplexnosti, a tím i větší úrovně bezpečnosti. Již nebude probíhat pouze čištění komínu ze střechy do neúčinné výšky komína o délce 1/10 účinné výšky komína, ale půjde o kontroly a čištění spalinových cest, kdy osoba odborně způsobilá (živnost v oblasti kominictví) bude kontrolovat celou spalinovou cestu, tzn. od spalinového hrdla spotřebiče až do volného ovzduší. (Pozn.: Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce.)

V normě v souvislosti se vznikem nařízení vlády již nejsou uvedeny podmínky pro revize spalinových cest. Nařízení vlády stanovuje, kdy bude nutné revizi spalinové cesty provést, a především kdo je oprávněn tyto revize provádět. V příloze č. 3 k novému nařízení vlády je vzorová revizní zpráva spalinové cesty.

Nahoru

Zjištění nedostatků neodstranitelných na místě

Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou formou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státního požárního dozoru v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost.

V novém nařízení vlády na rozdíl od vyhlášky nejsou přímo uvedeny povinnosti jednotlivých subjektů ve vztahu k spalinovým cestám a spotřebičům. Povinnost provádět předepsané kontroly, revize a čištění a další úkony dle nařízení vlády vyplývá ze zákona o požární ochraně. Základní povinnost dodržovat nařízení vlády vychází z obecné klauzule v úvodních ustanoveních výše zmiňovaného zákona: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí.“ Tato klauzule je i přímo citovaná v nařízení vlády.

Nahoru

Povinnosti právnických osob

Povinnost dodržovat NV pro právnické osoby vyplývá z § 2 výše citovaného zákona, který stanoví:
,,…..právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby”) zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.“

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Nahoru

Povinnosti fyzických osob

Zákon o požární ochraně v § 17 výslovně stanovuje povinnost fyzické osobě počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Nahoru

Norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody

V souvislosti s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. byla v říjnu letošního roku aktualizována i norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Společenstvo kominíků ČR vydalo pod záštitou Hospodářské komory technická pravidla praxe „TPK 01-01 Kontrola spalinových cest“ a „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“, kde lze nalézt podrobný výpis úkonů, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest. Český plynárenský svaz spolu s organizací GAS s.r.o. v nejbližších dnech vydají TPG 941 02 Komíny kouřovody, odtahy spalin – Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Revize spalinových cest.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku:

Výkon
připojeného
spotřebiče 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče 

Pevné 

Kapalné 

Plynné 

Celoroční
provoz  

Sezonní
provoz  

do 50 kW
včetně  

Čištění spalinové cesty 

3 x 

2x 

3x 

1x 

Kontrola spalinové cesty 

1x 

1x 

1x 

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 

1x 

1x 

1x 

nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové cesty 

2x 

1x 

1x 

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 

2x 

1x 

1x 

Čištění spotřebiče paliv 

2x 

nejméně podle
návodu výrobce
 

 

Checklist

Shrnutí

  • Snížením četnosti, ale rozšířením rozsahu kontrol a čištění spalinových cest se zvýší úroveň bezpečnosti provozu spalinových cest.
  • Nařízení přesně stanoví, jakou odbornou způsobilost musí mít osoba provádějící revizi spalinové cesty.
  • Povinnost provádět kontroly, čištění a revize spalinových cest vyplývá ze zákona o požární ochraně.

 

 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma