Navigace: Společenství vlastníků 827, 828 > Hasicí přístroje

Hasicí přístroje

Rychlost.cz - poptávka připojení

Požární ochrana v bytových

 

domech

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Mgr. Andrea Manová

Právní úprava

Požární ochrana v bytových domech se řídí zákonem č. 133/1985 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškou č. 246/2001 Sb. a vyhláškou č. 23/2008 Sb.

Nahoru

Právní úprava

Dle těchto právních norem je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Povinnosti vlastníků objektů a dále právnických a podnikajících fyzických osob jsou diferencovány podle míry požárního nebezpečí provozovaných činností. Dle zákona o požární ochraně se tedy provozované činnosti člení na činnosti:

bez zvýšeného požárního nebezpečí:

 • bytové domy do nadzemních podlaží,
 • nebytové prostory s nahodilým požárním zatížením do 120 kg/m3.

se zvýšeným požárním nebezpečím:

 • stavby určené kolaudačním rozhodnutím pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • bytové objekty, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah,
 • podzemní prostory bytových domů určené pro poskytování služeb nebo obchody s požárním zatížením 15 kg/m3 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob.

s vysokým požárním nebezpečím:

 • bytové domy o patnácti a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m a činnosti, které jsou v těchto domech provozovány, i když by jinak nenaplňovaly podmínky činností s vysokým požárním zatížením.

Nahoru

Odpovědnost

Společenství vlastníků jednotek má povinnosti vlastníka objektu, může části pronajímat k bydlení, garážování vozidel nebo k různé podnikatelské činnosti.

Nahoru

Povinnosti vlastníka objektu – obecně

Vlastník objektu je povinen po celou dobu životnosti stavebního objektu tento objekt a všechny k němu náležející části řádně udržovat k účelu, ke kterému byl zkolaudován.

Musí vést dokumentaci stavby, uchovávat ji po celou dobu jejího užívání a pravidelně ji aktualizovat dle skutečného provedení stavebních úprav. Při změně vlastnictví musí dokumentaci předat novému nabyvateli a při odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu. V případech, kdy dokumentace stavby se nedochovala, anebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit alespoň zjednodušenou dokumentaci – pasport stavby.

Vlastník zodpovídá za dodržování povinností na úseku PO ve všech společně užívaných prostorách a částech bytového domu. Odpovědnost za plnění některých úkolů na úseku požární ochrany může vlastník zapracovat do vnitřních dokumentů, např. stanov, domovního řádu, smluv o nájmu, podnájmu.

Nahoru

Společenství vlastníků jednotek:

Odpovědnou právnickou osobou je společenství vlastníků, za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá statutární orgán, kterým je ve smyslu občanského zákoníku a zvláštního zákona výbor společenství vlastníků jednotek nebo pověřený vlastník.

V případě správy domu správce odpovídá majiteli (za kvalitu, obsah, rozsah a lhůty), nenese však jeho právní zodpovědnost za plnění povinností na úseku PO.

Nahoru

 

 

 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

 1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy. (HP, hydranty);
 2. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
  (Volnou průchodností je trvale volný komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál anebo zařízení bránící úniku osob, a to v prostoru nechráněné únikové cesty vymezené její šířkou vypočítanou pro evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části – viz požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument. Při umísťování předmětů musí být také zohledněno nahodilé požární zatížení uvedené v požárně bezpečnostním řešení nebo obdobném dokumentu pro prostory, kterými vede nechráněná úniková cesta. Není-li zpracováno požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument, musí být minimální šířka nechráněné únikové cesty vypočítána ve smyslu čl. 9.11.3 ČSN 73 0802. Základní šířkou únikové cesty je únikových pruh – 0,55 m. Nejmenší šířka na nechráněné únikové cestě je 1 únikový pruh na chráněné únikové cestě 1,5 únikového pruhu. Obdobný princip je nutné uplatnit u volné průchodnosti chráněné únikové cesty.)
 3. dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 4. označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  (Je zcela nezbytné věnovat maximální pozornost označování klíčových bodů, míst a zařízení tak, aby v případě potřeby vypnutí nebo odstavení zařízení nemohlo dojít k selhání lidského činitele, aby bylo srozumitelně vyjádřeno, jak se s daným zařízením má zacházet, popř. k jakým důsledkům by došlo v případě nevhodného zásahu nepoučenou osobou. Štítek by měl být zpracován v souladu se zásadami navrhování bezpečnostních značek. Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví, (viz ČSN ISO 3864-1). Obsahem štítku je potom tedy informace o technickém zařízení a nebezpečí vyplývajícím z jeho odstavení nebo vypnutí, případně správný postup při odstavení konkrétního zařízení.)
 5. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen „preventivní požární prohlídky“).

Checklist

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování:

 • stavu zabezpečení požární ochrany,
 • způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti,
 • prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen „požární závady“). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti, které jsou zařazeny jako provozy se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli, nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Checklist

Není povinnost vykonávat preventivní požární prohlídky 1 x ročně v objektu bez zvýšeného požárního nebezpečí preventistou (technikem PO), pokud:

 • není v domě nebytový prostor (užíván k podnikání), kde by byl přístup veřejnosti,
 • nebo se v domě pravidelně nepořádají schůze výboru SVJ nebo samosprávy, kde by se zdržovali, zároveň nejméně 3 osoby v poměru pracovním nebo jiném.

Checklist

Toto ustanovení nezbavuje dotčené subjekty dalších povinností na úseku požární ochrany. Je to povinnost vykonávat pravidelně:

 • kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů a zabezpečit periodické revize dle platných předpisů,
 • kontrolu provozuschopnosti hydrantů a zabezpečit předepsanou tlakovou zkoušku hadic,
 • kontroly provozuschopnosti dalších požárně bezpečnostních zařízení, pokud je jimi vybaven objekt,
 • kontrolu volných únikových cest a volného přístupu k hlavním uzávěrům,
 • kontrolu značení bezpečnostními značkami a vyvěšení nutného rozsahu dokumentace, vše v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcích vyhlášek. Veškeré kontroly je nutno písemně zaznamenat (požární kniha) a archivovat jednotlivé protokoly o kontrolách, které musí být provedeny oprávněnou osobou. Veškeré protokoly se stávají součástí požární dokumentace.

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.

Checklist

Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje:

 • datum provedení, označení objektu a pracoviště,
 • zjištěné skutečnosti,
 • navržená opatření,
 • stanovení způsobu a termínů jejich splnění,
 • jméno a podpis osoby, která záznam provedla,
 • jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště,
 • záznam o splnění navržených opatření.
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
 • poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Checklist

SVJ plní povinnosti určené v § 5 zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně), pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Odpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany je nepřenosná a má ji statutární orgán nebo určený vlastník.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. stanoví povinnosti vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením a věcnými prostředky požární ochrany a podmínky jejich bezpečného provozu.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví požadavky požární ochrany při užívání staveb (úprava interiérů, chráněné únikové cesty apod.).

 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma