Navigace: Společenství vlastníků 827, 828 > Eletroinstalace

Eletroinstalace

Rychlost.cz - poptávka připojení

Elektrické rozvody a spotřebiče

22.1.2009, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Nahoru

Předmět revizí

Elektrický rozvod (elektroinstalace) je souhrnem zařízení k přenosu (rozvodu) elektrické energie malého a nízkého napětí nebo sdělovacích signálů. V souvislosti s revizemi jde o silové rozvody venkovních sítí, rozvody v obytných budovách spolu s elektroinstalací pevně nainstalovaných spotřebičů v obytných budovách. Elektrické rozvody začínají od připojení bytového domu k distribuční síti. Od hlavní domovní skříně je vedena část rozvodu (od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru) do prostoru uvnitř objektu. Odbočkami od elektroměrů k bytovým rozvodnicím (jsou umístěny v bytech) končí domovní část elektrických rozvodů. V bytech pokračují v provedení silnoproudých rozvodů. Životnost elektrických rozvodů je závislá na způsobu jejich provedení. Z právních předpisů (zákon č. 155/2000 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) vyplývá povinnost provozovatele tohoto zařízení provádět na něm zkoušky a revize. Každá revize se skládá z prohlídky zařízení a příslušných měření. Revize se dělí na výchozí (u nového nebo rekonstruovaného zařízení) a na pravidelné (u stávajícího zařízení). Smyslem revizí je zajistit ochranu majetku funkčností elektrického zařízení a splnit požadavky bezpečnosti.

Nahoru

Struktura elektroinstalací

Elektrotechnické výrobky určené následně pro montáž do staveb (rozvaděče, jističe, domovní spínače, domovní zásuvky, proudové chrániče, vodiče, prvky pro regulaci kotlů a klimatizačních zařízení, lišty, kabelové žlaby atd.) se doposud ověřují z hlediska dodržování základních požadavků na elektrickou bezpečnost (např. elektrická pevnost, izolační odpor, hořlavost izolantů, tepelná odolnost, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty, základní ověření funkce atd.). Není ověřována mechanická a elektrická trvanlivost, vypínací schopnost, funkce při umístění do hraničních teplot, otřesy, chvění atd. Ověření těchto vlastností je však velmi důležité pro zajištění dlouhodobého provozu a hlavně z hlediska bezpečnosti, tzn. projevů daného výrobku po určité době provozu a po reakci na přetížení, zkraty, vypínání při přetížení apod. Z těchto důvodů je ověření těchto vlastností nutné při údržbě a revizi elektrických rozvodů, jejichž prvky jsou tyto elektrotechnické výrobky. Při revizích se řídíme předpisy, které platily v době pořízení elektrického zařízení; revizní technik může doporučit provedení nad rámec ustanovení těchto předpisů opatření, která zvýší kvalitu tohoto zařízení na úroveň stávajících předpisů.

Nahoru

Periodicita a životnost

Revize nových a rekonstruovaných elektrických rozvodů v bytech (izolované vodiče s jádry z mědi, nové bytové rozvodnice, nové elektroinstalační krabice) nevyžadují díky své stálosti při jmenovitém zatěžování kromě výchozí revize větší frekvenci následných kontrol. V tomto případě lze považovat za dostatečný interval revizí 5 až 10 let. V ostatních provedeních bytových rozvodů jsou problémy s dimenzí vodičů, počty zásuvkových vývodů, izolace vodičů a s užitým materiálem (staré měděné rozvody bez izolace a hliník v malých průřezech užívaných v bytových rozvodech jsou nevhodné). U periodických revizí elektrických rozvodů ve společných prostorech domu je třeba postupovat podle ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy; Revize elektrických zařízení, a ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize resp. ČSN 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov; Část 6-61: Revize – Výchozí revize. Technické normy uvádějí i lhůty, které by neměl překročit provozovatel. Stanovená lhůta je 5 let pro zděné budovy, zkrácená lhůta přihlíží k vnějším vlivům (venku pod přístřeškem 4 roky, v korozivním prostředí 3 roky, s indikací nebezpečí výbuchu nebo požáru 1 x za 2 roky, atd.). Podle ČSN 33 1500 se lhůty nevztahují na byty, doporučuje se pro zde instalovaná elektrická zařízení interval 10 let pro provádění revizí. Životnost rozvodů podle evropského standardu je cca 30 až 40 let. Pokud jsou elektrické rozvody provedeny v základním rozsahu podle ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy; Vnitřní elektrické rozvody – jejich základní životnost (vedení, rozvaděčů, odbočných přístrojových krabic) se odhaduje na 20 let za předpokladu minimálního rozšiřování sortimentu užívaných výkonných spotřebičů. Norma obsahuje požadavky na vybavení bytů elektrickými rozvody.

Nahoru

Revize v bytech

S ohledem na kritický stav bytových rozvodů v bytových domech z období výstavby předválečné, válečné a poválečné až do devadesátých let minulého století, kdy se snaha o minimalizaci investičních nákladů odrazila v užívané materiálové základně, je nezbytné zavést periodické revize v bytech bytových domů. Pro byty dosud nebyla v žádném předpise stanovena povinnost tyto revize provádět, a to bez ohledu na vysoká rizika. Opatření, které by zajistilo kontrolu a následné opravy elektrických rozvodů v bytech se ukázalo v minulosti jako politicky neprůchodné. Důkazem, že revize je považována za potřebnou, je evropská specifikace ES 59 009 – Kontrola a hodnocení elektrických instalací v domácnostech z dubna 2000 (Inspection and testing of electrical installations in domestic properties). Pro specifiku elektrických rozvodů v bytech by metodika hodnocení měla navazovat na platné technické normy, především v návaznosti na ČSN 33 2000 a ČSN 33 2130. Východisko povinnosti provádění periodických revizí je již v § 29 odstavci e/ zákona č. 458/2000 Sb.

Rozvodné závody požadují revizi elektrických rozvodů v bytě v případě změny uživatele bytu. Při zvyšování příkonu je však velmi často dostatečným podkladem částečná revize elektrických rozvodů omezující se na revizi elektrického rozvodu od elektroměru k bytové rozvodnici, bytovou rozvodnici a nově zřízené obvody, pro něž bylo zesílení požadováno. Při malé migraci obyvatel jde o omezené procento ročně kontrolovaných bytů. Elektrické rozvody v bytové výstavbě byly do počátku osmdesátých let minulého století budovány převážně z náhradních materiálů, s předpokladem kompletních periodických revizí a údržby. Způsob montáže elektrických rozvodů při výstavbě byl podřízen stavební technologii, bez ohledu na možnost modernizace a rekonstrukce těchto vedení. Důsledkem je potenciální zdroj bezpečnostních rizik. Rozvody s jádry z hliníku jsou při současné úrovni vybavenosti domácností elektrickými spotřebiči za svými možnostmi. Tyto obvody by i po opravě měly být v bytech revidovány do 5 let.

Kontrola, zda majitel bytového domu plní povinnosti péče o elektrické rozvody v části společných prostor, ale i bytů přísluší orgánům činným v oblasti spravované ministerstvem práce a sociálních věcí a Státní energetické inspekce. S ohledem na jedinou současnou možnost vhodného postihu pro byty (nepřipojení nového elektroměru), v nichž není revize provedena, je řešením spojit kontrolu provedení této revize s výměnou elektroměru při cejchování. V nájemním bydlení povinnost provádění periodických revizí (kontrol) elektrických rozvodů v bytech není přenesena na uživatele bytu. Povinnosti majitelů a nájemců jsou v některých zemích EU podrobně stanoveny zákonem. Obecně lze říci, že majitel by měl vybavit nájemce vhodnou elektrickou instalací bytu v uspokojivém stavu. Měl by ji udržovat v tomto stavu a měl by zajistit její opravy oprávněnou osobou. Nájemce má povinnost dohlížet na to, že ty části elektrické instalace, za něž je zodpovědný, jsou v bezpečném a vhodném stavu a nezbytné opravy jsou prováděny oprávněnou osobou. Instalace musí zaručovat bezpečnost uživatelů, živého inventáře a majetku.

Nahoru

Revize elektrických spotřebičů

U elektrických spotřebičů, které jsou napojovány pohyblivými nebo oddělenými přívody k elektrickým rozvodům, se musí rovněž provádět pravidelné kontroly a revize. Jsou to spotřebiče pro domácnost, přístroje spotřební elektroniky, elektrické a elektronické měřicí přístroje, pohyblivé přívody a šňůrová vedení, elektrická zařízení informační techniky a podobná zařízení. Přitom je nutno respektovat pokyny výrobce pro montáž a provoz přístroje. Výchozí revizi provádí zhotovitel a její výsledek je uveden v průvodní dokumentaci. Pravidelné revize zahrnují příslušná měření podle třídy ochrany spotřebiče (přechodových odporů u spotřebiče třídy 1), měření izolačních odporů a unikajících proudů. Po skončení revize se provede zápis do karty spotřebiče nebo do jiného protokolu s udáním stavu spotřebiče.

Nahoru

Dokumentace revizí

Revizní zpráva. Pro revize není stanoven závazný formát (struktura) revizní zprávy. Žádá se uvést údaje o revizním technikovi, vymezení revidovaného zařízení, označení, zda jde o revizi výchozí nebo pravidelnou, použité měřící přístroje, datum provedení revize, výsledky zkoušek a měření, celkové zhodnocení elektrického zařízení a podpis revizního technika. V revizi může být uvedeno doporučení oprav a vylepšení stavu elektrického zařízení do stavu vyhovujícímu platným předpisům. Revize smí provádět pouze osoba, která má k této činnosti příslušné oprávnění.

Zde jsou uvedeny revizní správy z provedených revizí na elektroinstalaci ve společných prostorách.

 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma