Navigace: Společenství vlastníků 827, 828 > Dokumenty > Zdroje tepla, kotle a klimatizace

Zdroje tepla, kotle a klimatizace

Rychlost.cz - poptávka připojení

Zdroje tepla (kotle) / klimatizace

22.1.2009, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Podle směrnice Evropských společenství č. 2002/91/ES implementované do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, lze mezi revize technických zařízení domu zahrnout i povinnost kontroly kotlů a klimatizačních systémů (§ 6 novely úplného znění zákona č. 406/2006 Sb.).

Rozlišení revizí podle výkonu a stáří kotle

U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva je vlastník kotle povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti. U kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW se kontrola opakuje každé 2 roky, u kotlů na plynná paliva s výkonem nad 100 kW každé 4 roky. Kontrola se provádí porovnáním výsledků s hodnotami stanovenými zvláštním právním předpisem, nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

U zařízení sloužícího pro vytápění s kotli nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie. Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva s jmenovitým výkonem nad 200 kW je jejich vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle zvláštního právního předpisu, kterým je vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Povinnost uvedená v předchozích třech odstavcích se nevztahuje na provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. U vlastníků kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se pro kontrolu kotlů, jejich dimenzování a zařízení sloužících pro vytápění se postupuje podle § 5 odstavec 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění.

Kontrolu kotlů mohou provádět pouze osoby s osvědčením o autorizaci podle zvláštního právního předpisu (§ 15 odst. 1a a 1b zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Uvedené osoby musí být přezkoušené ministerstvem průmyslu a obchodu z problematiky účinností užití energie a návrhů opatření. Způsob provedení kontroly, vyhodnocení účinnosti a rozsah přezkoušení stanoví vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů.

Kontrola klimatizačních systémů

U klimatizačních systémů je vlastník zařízení se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW povinen zajistit pravidelnou kontrolu každé 4 roky. Kontrola zahrnuje stanovení účinnosti užití energie v klimatizačním systému a posouzení dimenzování chladícího výkonu klimatizačního systému v poměru k požadavkům na chlazení budovy. Klimatizačním systémem se rozumí soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby.

Vyhláška č. 277/2007 Sb. upravuje způsob provedení pravidelných kontrol klimatizačních systémů, vyhodnocení výsledků kontrol a rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu. Příloha k vyhlášce uvádí vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému.

Kontrolu klimatizačních jednotek mohou provádět pouze energetičtí auditoři nebo osoby s osvědčením o autorizaci podle zvláštního právního předpisu (§ 5 odst. 5 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Výše nákladů na kontrolu energetické účinnosti kotlů a zařízení sloužících pro vytápění a kontrola klimatizačních systémů je přitom pozitivně ovlivněna skutečností, že majiteli zařízení se dostane v rámci prováděné kontroly odborné pomoci nejen ve zhodnocení stavu provozovaného zařízení, ale i v doporučení, jak zlepšit provoz zařízení a tím snížit náklady na energie. Náklady na dodatečné kontroly by tak měly být obecně vykompenzovány budoucími přínosy.

 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma