Navigace: Společenství vlastníků 827, 828 > Dokumenty > Revize všeobecně

Revize všeobecně

Rychlost.cz - poptávka připojení

Předmět revizí

22.1.2009, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Vymezení

Vlastník každého objektu je povinen podle platných právních předpisů zajišťovat celou řadu prohlídek, kontrol či revizí technických zařízení a dalšího vybavení objektu. Všechny tyto povinnosti je třeba znát a pokud svěřujeme správu domu do péče některé specializované odborné firmy, měli bychom si zajistit (rozumí se v obstaratelské smlouvě), že bude tato firma také v rámci své činnosti zabezpečovat potřebné revize a prohlídky. Požadavky a lhůty pro provádění potřebných prohlídek a revizí jsou v některých případech uvedeny v technických normách (ČSN) a příslušnými odkazy na ně v právních předpisech. Vzhledem k značnému rozsahu těchto požadavků podle typu technických zařízení (kanalizace, vodovody, plynovodní přípojky, systém vytápění, osobní a nákladní výtahy, vzduchotechnika, elektrotechnická zařízení, komínová technika) je prakticky vyloučené, aby se s těmito požadavky vyrovnali, např. v nájemním bydlení, nájemci. Prováděné prohlídky a revize nejsou samoúčelné a provádějí se zpravidla na základě plánu prohlídek a revizí. O všech provedených prohlídkách a revizích musí být vedena dokumentace, která musí být k dispozici kontrolním orgánům.

Revize je celkové ověření stavu vybraného technického zařízení, zda je způsobilé z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti jeho provozu. Zahrnuje vyhledání a posouzení technických rizik s bezpečným provozováním a používáním zařízení a kontrolou shody skutečného provedení vybraného technického zařízení s původní, popřípadě provozní dokumentací a s požadavky technických předpisů.

Za bezpečné se považuje používání a provoz vybraného technického zařízení, jehož stav je v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými právními předpisy (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády vydaná k jeho provedení), popřípadě normovými požadavky s cílem zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu zařízení pro obsluhu a bezpečnost třetích osob, které se nacházejí v blízkosti zařízení, s ohledem na dodržení stanoveného pracovního režimu a určeného užití a na prostředí, kde je umístěno, a to po celou dobu jeho provozování nebo používání.

Účel a závaznost provádění revizí

Preventivní účel revizí se váže k možným následkům, které by mohly vzniknout vinou opomenutí provedení revizí v požadovaném rozsahu a periodicitě. Každý má obecnou povinnost předcházet škodám. Nesplnění této povinnosti může mít za následek vznik odpovědnosti za škodu. Revize se řídí plánem (řádem) prohlídek, údržby a zkoušek s cílem dohledu provozovatele nad technickou bezpečností zařízení. Plán představuje časově podmíněný soubor technických, systémových a provozních opatření založených na průběžném shromažďování a vyhodnocování technických údajů o jeho stavu z hlediska provozuschopnosti a bezpečnosti.

Pro odpovědnost majitelů domů a bytových jednotek s provozem technických zařízení budov připadají v úvahu pro použití různé právní normy, včetně ustanovení občanského zákoníku o objektivní odpovědnosti za škodu, obecná ustanovení o subjektivní odpovědnosti za škodu, ustanovení trestního zákona atd.

Vznik objektivní odpovědnosti není podmíněn zaviněním ani porušením povinnosti. V případě subjektivní odpovědnosti za škodu je podstatná odpovědnost při porušení právní povinnosti, tzn. příčinná souvislost mezi porušením povinnosti či událostí a vzniklou škodou.

Osoba pověřená majitelem péčí o budovu (správce) bude též odpovídat obecně v případě, když poruší nějakou svou zákonem uloženou povinnost, ale i majiteli, pokud poruší nějaký svůj závazek ze smlouvy s majitelem.

Problematice revizí technických zařízení budov se věnují závazné právní předpisy a české technické normy.

Právní předpisy

Právní předpisy vyjadřují, veřejný zájem o technická zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení). V rámci vývoje právních předpisů upravujících veřejný zájem v této oblasti došlo postupně k výrazné diferenciaci požadavků a podmínek pro provoz obdobných druhů technických zařízení a režimu ověřování bezpečnosti jejich provozu. Základním impulsem změn bylo přijetí nových právních úprav v oblasti uvádění výrobků na trh, kterými byly transponovány předpisy Evropských společenství harmonizované podle článku 100a Smlouvy o založení EHS. Jako součást procesu technické harmonizace byl implementován „Nový přístup“ zavádějící nový koncept uplatňování technických norem jako specifikací technických požadavků právních předpisů a „Globální přístup“ zavádějící modulový systém ověřování shody výrobků s požadavky stanovenými technickými předpisy. Změny iniciované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a jeho prováděcími právními předpisy měly významný dopad na obsah činností vykoná¡vaných při ověřování stavu bezpečnosti technických zařízení před jejich uvedením na trh a do provozu. Z dalších právních předpisů si z důvodu omezeného rozsahu textu uveďme:

  • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 91/1979 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
  • vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb,
  • vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

Technické normy

Pro závaznost českých technických norem (ČSN) platí – podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. – že nejsou obecně závazné. Ze zákona nevzniká obecná povinnost postupovat podle nich. Právní povinnost dodržovat ČSN může vzniknout rozličnými způsoby. Především jde o případy, kdy právní předpis stanoví účastníkům vztahů upravených daným právním předpisem povinnost řídit se určitou normou. Pro všechny ČSN, tedy i pro ty, pro které není stanovena právní povinnost jejich dodržování platí, že jsou založeny na ověřených výsledcích vědy, techniky a praxe a že tedy stanoví optimální technická řešení.

 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma